Binnenrestauratie

Dit jaar 2013 werd er hard gewerkt om de voorziene planning van de werken aan te houden, en dat blijkt goed te willen lukken. De ruwbouw-restauratie van het koorinterieur is ver gevorderd en weldra zal kunnen begonnen worden met de afbraak van de stellingen daar.

Om die stellingen te kunnen opbouwen in het schip moet niet alleen de koorrestauratie voltooid zijn maar moeten in het schip :
- De restauratie van alle houtwerk voltooid zijn zodat het tijdelijk houtrestauratie- atelier daar kan afgebouwd worden. Dat betreft de biechtstoelen met lambriseringen, de tochtportalen, de preekstoel, en verscheidene andere stukken.

- De ondergrondse verwarmingsleidingen - en convectoren aangelegd zijn,

- Het archeologisch onderzoek van de bodem onder de kerkvloer voltooid zijn -
zodat de bodem terug aangevuld en de vloer heraangelegd kan worden.

Restauratie van biechtstoelen met wandbetimmering
Possoz en Renson plaatsen de invoering van de biechtstoelen rond 1650, dwz. kort na de overname van de bedevaart door de Jezuïeten. Ze vermelden wel de Lodewijk XIV-stijl (1643-1715). Charles Indekeu, docent aan de Artesis Hogeschool en specialist inzake houtconservatie/restauratie, voerde het voorbereidend
deskundigenonderzoek uit voor het kerkmeubilair van de basiliek vermeldde voor de wandbetimmeringen met biechtstoelen het volgende:

“Datering lambrisering +/- 1730- 1750. 18e eeuwse lambrisering en biechtstoelen met staande en liggende panelen bekroond met een hoofdgestel in klassieke 
vormgeving die aanleunt bij laat barokke –overgang rococco stijl zijn uitgevoerd. Vermoedelijk zijn de sculpturen latere toevoegingen omstreeks 1750. Auteur onbekend tot op heden. Iconografie van een aantal afgebeelde heiligen heeft verband met pelgrims en bedevaart.” 

In de eerste fase van de binnenrestauratie vormde het onderzoek en de restauratie van het kerkmeubilair een van de voornaamste posten. Het schip werd omgevormd tot een restauratie-atelier. En tijdens deze werken werd op de keerzijde van een der panelen het opschrift “IAM 1747” ontdekt. Nochtans baseerden Possoz en Renson zich op de mededelingen uit de 17 eeuw dat de biechtstoelen de eerste zorg van de Jezuïeten moest zijn. Ook de mededelingen met betrekking tot ander kerkmeubilair wijzen er op dat er twee golven van barokisering zijn geweest, een eerste beginnend kort na de aankomst van de Jezuïeten in 1621 en een tweede in de jaren 1760 die zelfs nog doorliep na de opheffing van de Jezuïetenorde.

Archeologisch onderzoek
De uitgravingen nodig voor de ondergrondse installatie van de verwarmingsconvectoren en leidingen blijkt uiteindelijk een veel groter deel van de vloer te
betreffen dan verwacht. Veel is dus open gelegd en archeologisch onderzocht. Er zijn daarbij verrassend veel resten metselwerk blootgelegd, maar bij nader inzien
bevinden we ons hier toch op een terrein waar er sinds ca. 650 een kerk met aanhorigheden heeft gestaan, wat dus ca 700 jaar bewoning en quasi evenveel jaren
“kerkelijk leven” inhoudt. Het zal dus nog een grote inspanning vergen om in de vele resten de voornaamste fasen te onderscheiden en vervolgens te duiden. Op dit
ogenblik kunnen nog maar onduidelijke patronen onderscheiden worden. Aanvullende onderzoeken zoals koolstofdatering, mineralenonderzoek, en andere
moeten helpen on meer informatie te verkrijgen.Koorrestauratie
Over de reiniging van het interieur hadden we het in een vorig bericht. Een zware dobber is het ontzilten van de gewelven geweest en vervolgens het herstellen van de gewelfbepleistering, met inbegrip van het voorzichtig opfrissen van de siersjablonen op de ribben nabij de gewelfsleutels. Vervolgens worden de loszittende
pleisterdelen hermaakt, waarbij naar oplossingen gezocht wordt die tegelijkertijd omkeerbaar zijn en duurzaam. De gepolychromeerde delen (triomfkruis, postelen,
gewelfsleutels) worden in hun oude glorie hersteld.

Tijdens de tweede fase van de restauratie komt in het koor nog de restauratie van de stoffering (altaren, polychromie, verder meubilair) aan de beurt.

 

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X